Notowania

WOLFSTF: strona spółki
12.02.2019, 9:03

WTF Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka , „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. wpłynęła do siedziby Spółki zawarta w dniu 6 lutego 2019r. umowa kupna-sprzedaży, której przedmiotem jest zakup przez Emitenta nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ul. Sochaczewskiej 5, o powierzchni 939 m kw.
Emitent na powyższej nieruchomości zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną. Dla w/w nieruchomości gruntowej w dniu 19 grudnia 2014 r. została wydana z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni decyzja o warunkach zabudowy, nr RAA-6730.327.2014.JKW-886/5, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Łączny koszt nabycia w/w nieruchomości gruntowej, określony został na 762.600 zł. Z czego kwota 124.230 zł została wpłacona do dnia 7 lutego 2019r. Pozostała kwota 638.370 zł wpłacona zostanie w 12 kolejnych równych ratach płatnych do 7 dnia każdego miesiąca, począwszy od marca 2019r. Zabezpieczeniem spłaty ww. kwoty jest oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nabytej nieruchomości na łączoną kwotę 1.276.740 zł. Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty