Notowania

WOLFSTF: strona spółki
20.11.2018, 12:36

WTF Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonej przy ul. Janowskiej w Gdyni – Cisowa

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2018 z dnia 21.02.2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki zawarta przez pełnomocnika Emitenta w dniu 16 listopada 2018 r. umowa ostatecznej sprzedaży, której przedmiotem jest zakup przez Spółkę nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Janowskiej 44 w Gdyni, obręb ewidencyjny Cisowa, o powierzchni 1.050 m kw.
Emitent na powyższej nieruchomości zamierza zrealizować inwestycję mieszkaniową wielorodzinną, tj. 801 m² powierzchni użytkowej mieszkań, 17 mieszkań, 18 miejsc garażowych. Dla w/w nieruchomości gruntowej w dniu 20 października 2017 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, nr RAA.6730.335.2017.ES-670/44, dla inwestycji polegającej na rozbiórce budynku istniejącego i budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Łączny koszt nabycia w/w nieruchomości gruntowej, określony został na 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pozostałe warunki w/w Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-22
WTF Wykaz akcjonariuszy
0,89
0,00
2019-07-22
WTF Ogłoszenie o zwołaniu NZWA
0,89
0,00
2019-07-22
WTF Treść uchwał podjętych przez NWZA
0,89
0,00
2019-06-03
WTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zagromadzenia Akcjonariuszy
0,88
0,00
2019-04-03
WTF Treść uchwał podjętych przez NZWA w dniu 02.04.2019r.
1,00
+5,00
2019-03-05
WTF Ogloszenie zwołania NZW
1,12
0,00
2019-02-12
WTF Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowych
1,42
0,00
2018-11-20
WTF Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonej przy ul. Janowskiej w Gdyni – Cisowa
0,82
0,00
2018-11-14
WTF Treść uchwał podjętych przez NWZA
0,98
-16,33
2018-10-18
WTF Zmiana porządu obrad NWZA zwołanego na dzień 07.11.2018r.
1,10
-15,45