Notowania

WOLFSTF: strona spółki
3.04.2019, 16:39

WTF Treść uchwał podjętych przez NZWA w dniu 02.04.2019r.

Zarząd Wolfs Development S.A., z siedzibą w Chorzowie_"Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 02.04.2019 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 02.04.2019r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nie zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty