Notowania

KBDOM: strona spółki
3.12.2018, 23:00

KBD Powzięcie informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego względem podmiotu zależnego od Emitenta

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. („KB DOM”) - spółki zależnej, o wydanym dnia 30 listopada 2018r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego zgodnie ze złożonym przez KB DOM wnioskiem.
Na mocy przedmiotowego Postanowienia Sąd postanowił: 1. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Pani Ewy Kubiak oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie Pana Janusza Łepkowskiego (nr 304 licencji doradcy restrukturyzacyjnego), 2. Zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, 3. Jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, iż otwierane postępowanie sanacyjne względem KB DOM ma charakter główny w rozumieniu ww. rozporządzenia. Wydanie przedmiotowego Postanowienia jest konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018r.

Inne komunikaty