Notowania

ALI Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także „Spółka” lub „ALTUS TFI”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6 grudnia 2018 r. postanowienia, o wszczęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 2018 r., poz. 1355; dalej „UFI”) oraz art. 228 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 228 ust. 1c UFI, postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na ALTUS TFI, w związku z podejrzeniem naruszenia przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę (tj. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamkniety GlobAl 2, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +, ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) § 23 ust. 2 w zw. z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1859) w związku z wyceną akcji spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. (obecnie Centrum Finansowe S.A.).
Zgodnie ze wskazaną przez KNF podstawą prawną, w wyniku wszczętego postępowania administracyjnego, organ nadzoru uprawniony jest do nałożenia kar administracyjnych, określonych w art. 282 ust. 1 UFI oraz oraz 282 ust. 1 c UFI.

Inne komunikaty