Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ALTUS: strona spółki
17.05.2024, 17:44

ALI Decyzja Administracyjna Komisji Nadzoru Finansowego

Zarząd Altus S.A. („Emitent”) informuje o doręczeniu w dniu 17 maja 2024 r. do pełnomocnika spółki zależnej Emitenta tj. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („RB TFI S.A.”) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 08 maja 2024 r. w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na RB TFI S.A. w wysokości 3.000 000 PLN w związku – w ocenie KNF - z naruszeniem przez wskazane w decyzji fundusze zarządzane przez RB TFI S.A. funduszy („Fundusze”) art. 131 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz postanowień statutu tych Funduszy, poprzez niedokonywanie wyceny aktywów Funduszu oraz nieustalenie wartości aktywów netto Funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w okresie wskazanym w decyzji.
W opinii Zarządu RB TFI S.A., nałożenie kary administracyjnej przez KNF na RB TFI S.A. oraz wszczęcie przedmiotowego postępowania administracyjnego były nieprawidłowe i w całości nieuzasadnione, z uwagi w szczególności na fakt, że RB TFI S.A. nie dopuścił się deliktu administracyjnego, zaś w stanie faktycznym sprawy miał miejsce przypadek wystąpienia siły wyższej, na którego wystąpienie RB TFI S.A. nie miał i nie mógł mieć wpływu. Emitent wskazuje, że RB TFI S.A. zamierza wnieść środek prawny od powyższej decyzji KNF, tj. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF. Do czasu rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja administracyjna KNF nie uzyska waloru decyzji ostatecznej, zaś ewentualna administracyjna kara pieniężna będzie wymagalna dopiero od dnia, w którym decyzja administracyjna KNF o jej nałożeniu stanie się ostateczna.

Inne komunikaty