Notowania

ALI Wartość aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka), mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, że na koniec listopada 2018 r. wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 6 651 930 142,08 zł
Na powyższą sumę aktywów składały się: – 198 197 104,49 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego, – 1 718 308 596,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 1 615 193 605,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 3 120 230 835,29 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa). Jednocześnie Spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 117 222 520,47 zł.

Inne komunikaty