Notowania

KBDOM: strona spółki
7.12.2018, 17:30

KBD Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenie od Pani Doroty Zdrojewskiej o jej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 grudnia 2018r.
Pani Dorota Zdrojewska jako przyczynę rezygnacji podała ważne powody, w tym względy osobiste. Z uwagi na powyższe Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty