Notowania

KBDOM: strona spółki
13.12.2018, 22:18

KBD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019r.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) i § 13 ust. 2 oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ”), na dzień 31 stycznia 2019 roku na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. 8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art.402 (2) KSH Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty