Notowania

ADV Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii O

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podjęciu w dniu 9 stycznia 2019 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Giełda, GPW) uchwały Nr 17/2019 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki, zgodnie z którą Zarząd Giełdy stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 11 stycznia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 stycznia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLADVIV00015”. Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Inne komunikaty