Notowania

KBDOM: strona spółki
15.03.2019, 20:35

KBD Rezygnacja osoby zarządzającej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 15.03.2019r wpłynęła do Członków Rady Nadzorczej Emitenta rezygnacja Pana Grzegorza Dobrowolskiego z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 15.03.2019r.
Pan Grzegorz Dobrowolski złożył również z dniem 15.03.2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółkach z Grupy kapitałowej Emitenta tj. w KBD Budownictwo sp. z o.o. oraz KBD Kruszywa sp. z o.o. Pan Grzegorz Dobrowolski nie podał przyczyn złożonej rezygnacji. Z uwagi, iż Emitent nie ma obecnie Zarządu, niniejszy raport bieżący podpisany został przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty