Notowania

KBDOM: strona spółki
22.03.2019, 21:32

KBD Powołanie osoby zarządzającej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), informuje, iż na posiedzeniu w dniu 22 marca 2019 r. Rada Nadzorcza działając zgodnie z par. 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki powołała Pana Jana Zajączkowskiego do Zarządu powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki obecnej kadencji.
Z uwagi na powyższe Emitent poniżej przekazuje informacje w zakresie wskazanym w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Pan Jan Zajączkowski jest absolwentem wydziału medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie , ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Harvard-Jagiellonian School of Public Health w Krakowie na kierunku „Organizacja opieki medycznej”, podyplomowe studia w zakresie zarządzania w szpitalu St. John Grande w Krakowie na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej, zarządzanie zmianami, planowanie biznesowe w opiece zdrowotnej, organizacja placówek opieki zdrowotnej” oraz podyplomowe studia europejskie na PapieskimUniwersytecie w Krakowie na kierunku „Struktura i historia Unii Europejskiej, instytucji europejskich, integracji europejskiej”. Pan Jan Zajączkowski jest wysokiej klasy menedżerem z ponad 10-letnim doświadczeniem w wiodących, wielomilionowych organizacjach. Ma doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami na dużą skalę, głównie projektów mieszkaniowych, biurowych i handlowych oraz osiągnięcia w prowadzonych restrukturyzacjach zadłużenia i reorganizacjach w zakresie działalności deweloperskiej. W latach 2016-2018 Pan Jan Zajączkowski pełnił funkcję dyrektora generalnego w Cesar RT Ltd. gdzie odpowiedzialny był za projekty o wielkości ok. 80 mln EUR, realizowane we współpracy z Komisją Europejską w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego. W latach 2005-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i dyrektora generalnegow Ekopark S.A. (firma deweloperska z sektora mieszkalno-biurowego). W latach 2004-2005 Wiceprezes Zarządu w Kraków Airport, odpowiedzialny m.in. za organizację nowego przedsiębiorstwa, kontakty z liniami lotniczymi, firmami obsługującymi, instytucjami finansowymi, lotnictwem wojskowym i cywilnym. W latach 1997 -2000 –Prezes w spółce Polskie szpitale prywatne S.A. zaangażowany w projekty w sektorze opieki zdrowotnej, w tym projekty zdrowia publicznego we współpracy z Philips Medical Systems. Zgodnie ze złożonym oświadczeniemPan Jan Zajączkowski: - nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik: spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, - nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 pkt 5 RozporządzeniaMinistra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty