Notowania

TIM: strona spółki
26.03.2019, 11:46

TIM Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA.

Działając na podstawie par. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r ( Dz. U. z 2018 r. poz 757) TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 25.03.2019 r Pani Anna Słobodzian-Puła - Członek Zarządu TIM SA złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SA ze skutkiem na dzień 31 marca 2019 r.

Inne komunikaty