Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
24.04.2024, 7:03

TIM SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  TIM SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TIM Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  53-612 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Jaworska 13  
  (ulica) (numer)  
  (0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@tim.pl www.timsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  897 000 96 78 930339253  
  (NIP)  (REGON)  
  259400D61QDOUKNW8L19 KRS 0000022407  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna, ul. Abpa Baraniaka 88, 61-131 Poznań. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów1 450 732,001 523 278,00319 284,00324 959,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej67 997,00135 885,0014 965,0028 988,00 
 Zysk (strata) brutto70 490,00128 036,0015 514,0027 314,00 
 Zysk (strata) netto55 023,00102 182,0012 110,0021 798,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej92 513,00128 772,0020 361,0027 471,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-51 807,00-30 577,00-11 402,00-6 523,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 228,00-72 670,00-4 232,00-15 503,00 
 Przepływy pieniężne netto razem21 478,0025 525,004 727,005 445,00 
 Aktywa razem774 537,00687 372,00178 136,00146 564,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania459 128,00429 312,00105 595,0091 540,00 
 Zobowiązania długoterminowe166 867,00129 203,0038 378,0027 549,00 
 Zobowiązani krótkoterminowe292 261,00300 109,0067 217,0063 990,00 
 Kapitał własny jednostki dominującej315 409,00258 060,0072 541,0055 025,00 
 Kapitał zakładowy22 199,0022 199,005 106,004 733,00 
 Liczba akcji (w tys. szt)22 199,0022 199,0022 199,0022 199,00 
 Średnioważona liczba akcji (w tys.szt)21 980,0022 199,0021 980,0022 199,00 
 Rozwodniona liczba akcji ( w tys.szt)22 828,0022 574,0022 828,0022 574,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)2,504,600,550,98 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zl/eur)2,414,530,530,97 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)14,3611,623,302,48 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)13,8211,433,182,43 
 
 Zastosowany do przeliczeń kurs eur: kurs średnioroczny (2023r) - 4,5437 PLN; (2022r ) - 4,6876 PLN, kurs ostatniego dnia sprawozdawczego (31.12.2023r) - 4,3480 PLN, (31.12.2022r) - 4,6899 PLN. 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM w 2023r zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności TIM S.A. w 2023r. 
 Sprawozdanie_Zarzadu_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 TIM_2023_BSSF_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego SF GK TIM w 2023r. 
 TIM_2023_BSSF_PL.xhtml.XAdES  
 tim-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM sporządzone na 31.12.2023r. 
 tim-2023-12-31-pl.zip.XAdES  
 Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtmlOświadczenie RN TIM S.A. w sprawie oceny sprawozdań za 2023r. 
 Oswiadczenie_RN_ocena_sprawozdan_2023_20240422.xhtml.xades  
 Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtmlOświadczenie RN TIM S.A. w sprawie KA. 
 Oswiadczenie_RN_KA_2023_20240422.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty