Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
28.05.2024, 10:21

TIM Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 5 pkt. 1) i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 28 maja 2024 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmiany par. 8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 1/25.04.2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu.
Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 8 ust. 1 Statutu TIM S.A. otrzymał następującą treść: „par. 8 . ust. 1 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.300.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 23.300.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się: 1)100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A, 2)2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B, 3)1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C, 4)15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, 5)619.200 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji serii E, 6)1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F, 7)1.100.800 (słownie: jeden milion sto tysięcy osiemset) akcji serii G.” Data zarejestrowania przez Sąd ww. zmian w Statucie TIM S.A. to 28 maja 2024 r. Ogólną liczbę głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji - 23.300.000 (jedna akcja TIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.). Podwyższenie kapitału zakładowego TIM S.A., o którym mowa powyżej, nastąpiło w wyniku podjęcia przez Zarząd TIM S.A. w dniu 25 kwietnia 2024 r uchwały nr 1/25.04.2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. Informację o podjęciu przez Zarząd TIM S.A. uchwały, o której mowa powyżej, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2024 w raporcie bieżącym nr 23/2024. Po dokonaniu emisji akcji serii G TIM S.A., o której mowa powyżej, aktualna wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 0 zł. W załączeniu do raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.

Załączniki

Inne komunikaty