Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
25.04.2024, 16:49

TIM Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka” ) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r., działając na podstawie:
•art. 444, art. 446 i art. 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, •uchwały nr 5/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych, •uchwały nr 6/23.10.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, •§ 8 ust. 2 Statutu Spółki podjął uchwałę nr 1/25.04.2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach kapitału docelowego, z kwoty 22.933.066,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 22.933.067,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych) i nie większej niż 23.300.000,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 366 934,00 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote). Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii G w liczbie od 1 (jednej) do 366 934 (trzystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset trzydzieści czterech) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii G”). Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie akcji nie więcej niż 149 osobom wskazanym przez Zarząd Spółki. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 25 maja 2024 roku. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosić będzie 10,34 zł za jedną Akcję Serii G. Wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem. Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale z dnia 22 kwietnia 2024 r. Treść uchwały Zarządu Spółki stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty