Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
29.05.2024, 17:37

TIM QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-29    
 
 
  TIM SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TIM Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  53-612 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Jaworska 13  
  (ulica) (numer)  
  (0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@tim.pl www.timsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  897 000 96 78 930339253  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Grupa Kapitałowa TIM01.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.202301.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów3452483793267966480536 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(25588)21047(5904)4469 
 Zysk (strata) brutto(25937)19495(5985)4139 
 Zysk (strata) netto(21518)14725(4965)3126 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12145)(9998)(2802)(2123) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11923)(4457)(2751)(946) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(5021)(1383)(1159)(294) 
 Przepływy pieniężne netto razem(29089)(15838)(6712)(3363) 
  stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023 
 Aktywa razem752270774537174910165659 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania45079145912810481398199 
 Zobowiązania długoterminowe1695331668673941835690 
 Zobowiązania krótkoterminowe2812582922616539562509 
 Kapitał własny jednostki dominującej3014793154097009767460 
 Kapitał zakładowy229332219953324748 
 Średnioważona liczba akcji (w tys szt)22337221992233722199 
 Rozwodniona liczba akcji (w tys szt)23205228282320522828 
  01.01.2023-31.03.202401.01.2023-31.03.202301.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.2023 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)(0,96)0,66(0,22)0,14 
 Rozwodniony zysk (strata) na jdną akcję zwykłą ( w zł/eur)(0,93)0,65(0,21)0,14 
  stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023 
 Wartość ksiegowa na jedną akcje (w zł/eur)13,5014,213,143,04 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)12,9913,823,022,95 
 TIM S.A.01.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.202301.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.2023 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów, materiałów3244813634317487277162 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(16170)21783(3731)4625 
 Zysk (strata) brutto(15254)22257(3520)4725 
 Zysk (strata) netto(12766)17487(2946)3713 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(19073)(3540)(4401)(752) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(15904)(8257)(3670)(1753) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5851(3837)1350(815) 
 Przepływy pieniężne netto razem(29126)(15634)(6721)(3319) 
  stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023 
 Aktywa razem569257582825132358124655 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2565982649885966156676 
 Zobowiązania długoterminowe124981209329062586 
 Zobowiązania krótkoterminowe2441002528955675654089 
 Kapitał własny3126593178377269667979 
 Kapitał zakładowy229332219953324748 
 Średnioważona liczba akcji ( w tys. szt)22337221992233722199 
 Rozwodniona liczba akcji ( w tys. szt)23205228282320522828 
  01.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.202301.01.2024-31.03.202401.01.2023-31.03.2023 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)(0,57)0,79(0,13)(0,17) 
 Rozwodniony zysk strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)(0,55)0,77(0,13)(0,16) 
  stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023stan na dzień 31.03.2024stan na dzień 31.12.2023 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)14,0014,323,253,06 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)13,4713,923,132,98 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Do przelicze&#324; zastosowano nast&#281;puj&#261;ce kursy EUR: kurs &#347;rednioroczny: 31.03.2024r- 4,3338 PLN; 31.03.2023r- 4,7100PLN; 31.12.2023- 4,5437 PLN; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 31.03.2024r - 4,3009 PLN; 31.12.2023r - 4,3480 PLN. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TIM I kw. 2024 r.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-29Krzysztof FoltaPrezes Zarządu  
 2024-05-29Piotr TokarczukCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty