Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
25.04.2024, 16:58

TIM Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka” lub ,,Emitent”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. zakończono subskrypcję prywatną 366 934 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Akcje serii G zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Subskrypcja Akcji serii G została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu TIM S.A. z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. Informacje o przeprowadzonej subskrypcji prywatnej: 1)data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji – oferta objęcia akcji została złożona uprawnionym w dniu 25 kwietnia 2024 r., a przyjęcie ofert i zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2024 r.; 2)data przydziału akcji – nie dotyczy, objęcie akcji nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału; 3)liczba akcji objętych subskrypcją – 366 934 akcji zwykłych na okaziciela serii G; 4)stopa redukcji w poszczególnych transzach – nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na Akcje. Wszystkie osoby, którym zaoferowano zawarcie umów objęcia Akcji takie umowy zawarły; 5)liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – w ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia 366 934 akcji zwykłych na okaziciela serii G; 6)liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji – nie dotyczy; 7)cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane – 10,34 zł; 8)liczba osób, które złożyły zapisy (tj. przyjęły oferty objęcia akcji) na akcje objęte subskrypcją – 15 osób; 9)liczba osób, którym przydzielono (tj. z którymi zawarto umowy objęcia akcji) akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 15 osób; 10)nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta - nie dotyczy. Nie zostały zawarte umowy o subemisję; 11)wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej – 3 794 097,56; 12)wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji – 6083,42 zł; 13)średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętej subskrypcją – 0,01 zł; 14)sposób opłacenia objętych akcji – akcje zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Inne komunikaty