Notowania

TIM: strona spółki
15.05.2019, 15:02

TIM Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM S.A..

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. powołało w dniu 15 maja 2019 roku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Andrzeja Kusza na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej rozpoczną się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzajacego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2018 r. Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za rok 2021. Według oświadczeń złożonych Spółce : – Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, – Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, – Pan Andrzej Kusz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, – Pan Andrzej Kusz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy zawodowe Panów Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Andrzeja Kusza stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty