Notowania

TIM: strona spółki
21.05.2019, 11:05

TIM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 15.05.2019 r.

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 15 maja 2019 roku.
1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów (28,62 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. ; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów), łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM SA posiadali: 5 100 000 akcji/ głosów (31,73 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA ; 22,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów (18,67 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA ; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 3.Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ,tj.: a)Rockbridge Subfundusz Akcji – 80 000 akcji/głosów, b)Rockbridge Subfundusz Selektywny - 30 000 akcji/ głosów, c)Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 40 000 akcji/głosów, d)Rockbridge Subfundusz Zrównoważony – 40 000 akcji/ głosów, e)ROCKBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2 – 92 936 akcji/głosów, f)ALTER ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2 – 312 272 akcji/głosów, g)ALTER ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 – 228 718 akcji/ głosów, h)ALTER ASZ FIZ SUBFUNDUSZ ASZ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH – 550 571 akcji/głosów, i)ALTER ASZ FIZ ALTUS SUBFUNDUSZ ASZ RYNKU POLSKIEGO – 399 467 akcji/głosów, j)ALTER FIZ Akcji Globalnych – 15 000 akcji/głosów, k)ALTER FIZ GLOBAL 2 – 30 000 akcji/głosów, l)ALTER FIZ AKCJI + - 61 709 akcji/ głosów, m)ALTER FIZ Aktywny Akcji – 68 014 akcji/głosów, n)ALTER Market Neutral High Dividend FIZ – 16 884 akcji/głosów, o)ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 313 533 akcji/głosów. Łącznie Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 2 279 104 akcji/głosów (14,18 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 10,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów) 4.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 560 000 akcji/głosów ( 9,71 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. ; 7,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 5.GOVERNMENT OF NORWAY: 1 113 635 akcje/głosy (6,93 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 5,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 6.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów (5,36 % udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. ; 3,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów). Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. wzięli udział akcjonariusze posiadający 16 070 781 akcji, uprawniających do 16 070 781 głosów, co stanowiło udział w wysokości 72,39 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Inne komunikaty