Notowania

INGBSK: strona spółki
24.06.2019, 16:50

ING Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 24 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Sławomira Soszyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku od 1 października 2019 roku.
W załączeniu życiorys nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu Banku. Pan Sławomir Soszyński spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej lub członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty