Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
11.04.2024, 17:59

ING Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 11 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2023 rok i z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Na podstawie tej uchwały, Bank wypłaci dywidendę w łącznej wysokości 4 338 835 000,00 złotych, tj. w kwocie 33,35 zł brutto na jedną akcję.
Dzień dywidendy (czyli dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy) ustalono na 17 kwietnia 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy na 6 maja 2024 roku. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty