Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
11.04.2024, 18:01

ING Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, 11 kwietnia 2024 roku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołało nową Radę Nadzorczą Banku w składzie:
- Pan Stephen Creese, - Pani Dorota Dobija, - Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, - Pani Małgorzata Kołakowska, - Pan Arkadiusz Krasowski, - Pani Monika Marcinkowska, - Pan Hans De Munck, - Pan Serge Offers, - Pan Michał Szczurek. Pan Stephen Creese, Pani Dorota Dobija, Pani Małgorzata Kołakowska, Pani Monika Marcinkowska, Pan Hans De Munck oraz Pan Michał Szczurek pełnili funkcje w Radzie poprzedniej kadencji. Życiorysy zawodowe Kandydatów zostały załączone do niniejszego raportu. Powołani członkowie Rady Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów. Nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty