Notowania

KBDOM: strona spółki
25.06.2019, 21:27

KBD Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019r.

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 25 czerwca 2019 roku oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie na tym Zgromadzeniu, a nie została podjęta (uchwała nr 9/2019).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a informacja o zgłoszonych do protokołu ZWZ sprzeciwach zamieszczona została pod uchwałami, względem których ten sprzeciw zgłoszono. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty