Notowania

INGBSK: strona spółki
31.07.2019, 11:47

ING Zamknięcie transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez spółkę zależną Banku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z 18 grudnia 2018 roku („Raport”) oraz do raportu bieżącego nr 22/2019 z 23 lipca 2019 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Zakupu z 18 grudnia 2018 roku, dzisiaj nastąpiło zamknięcie Transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. („NN TFI”) przez ING Investment Holding (Polska) S.A., spółkę bezpośrednio zależną od Banku, od NN Investment Partners International Holdings B.V.
Cena nabycia płatna na zamknięciu Transakcji, po dokonaniu stosownych korekt przewidzianych dokumentacją transakcyjną, wyniosła 166,3 mln zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych). Bank szacuje, że Transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o około 16p.b. Terminy niezdefiniowane w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w Raporcie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty