Notowania

ABCDATA: strona spółki
10.09.2019, 16:02

ABC Zawarcie umowy zastawu na certyfikatach

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta przez Spółkę (w charakterze zastawcy) oraz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 (w charakterze zastawnika) umowa o ustanowienie zastawu na 16.132.478 certyfikatach inwestycyjnych serii W1 MCI.CreditVentures 2.0 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”) („Umowa”). Umowa zakłada ustanowienie zastawu oraz zastawu rejestrowego na Certyfikatach. Zastaw zabezpieczać ma w szczególności wierzytelności zastawnika wobec Spółki z tytułu umowy gwarancji zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. pomiędzy Spółką a zastawnikiem. Zastaw rejestrowy ustanowiony zostanie na podstawie Umowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 155.000.000,00 zł. Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się również do złożenia i doręczenia zastawnikowi oświadczenia (w formie aktu notarialnego) o poddaniu się na podstawie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego egzekucji z przedmiotu zastawu, wprost z aktu notarialnego do kwoty 155.000.000,00 złotych, o nadanie któremu klauzuli wykonalności zastawnik będzie mógł wystąpić do dnia 31 grudnia 2024 r., które to oświadczenie zostało złożone w dniu dzisiejszym. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy uchwałą z dnia 9 września 2019 r.

Inne komunikaty