Notowania

ABCDATA: strona spółki
11.09.2019, 23:21

ABC Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 września 2019 r. Spółka zawarła porozumienie o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdań finansowych i przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych zawartej w dniu 22 czerwca 2018 r. („Umowa”) z KPMG Audyt Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („Audytor”) („Porozumienie”).
Umowa została zawarta na okres 2 (dwóch) lat. Przedmiot Umowy obejmował wykonanie usług atestacyjnych polegających na: 1) badaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSSF oraz 2) przeglądzie śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonych zgodnie z MSR 34. Na mocy Porozumienia Spółka oraz Audytor zgodnie postanowiły rozwiązać Umowę z dniem 31 lipca 2019 r., za porozumieniem stron. Rozwiązanie Umowy nastąpiło w zw. z zaistnieniem uzasadnionej podstawy w rozumieniu art. 66 ust. 7 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 21994 r. o rachunkowości, którą są zmiany właścicielskie oraz organizacyjne będące konsekwencją m.in. sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w dniu 1 lipca 2019 r. oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW. W trakcie trwania Umowy nie wystąpiły przypadki wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii, ani wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków. Zgodnie z § 15 ust. 2 lit. j) Statutu Spółki, organem wyrażającym zgodę na rozwiązanie Umowy jest Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na rozwiązanie Umowy w dniu 11.09.2019. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, w okresie obowiązywania Umowy, między stronami Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi w Spółce a Audytorem.

Inne komunikaty