Trwa ładowanie...
bDBmPfGZ

Notowania

CTE: strona spółki
24.06.2020, 20:59

CTE Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dziś , wpłynęło zawiadomienie z dnia 24.06.2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Impera Invest Sp. z o.o., o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), IMPERA INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („IMPERA INVEST”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w związku ze sprzedażą w dniach od 27 maja – do 24 czerwca 2020 roku 238 749 (4,13% w kapitale i głosach na WZ) akcji spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 („Emitent”, ”Spółka”) w transakcjach giełdowych na rynku NewConnect, zmianie uległo zaangażowanie spółki IMPERA INVEST. Przed zbyciem spółka IMPERA INVEST posiadała 469 098 akcji CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 8,12 % udziału w kapitale i dawały prawo do 469 098 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 8,12 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia, spółka IMPERA INVEST posiada 230 349 akcji CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 3,99 % udziału w kapitale i dają prawo do 230 349 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 3,99 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, spółka IMPERA INVEST informuje, że nie posiada podmiotów zależnych, jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka IMPERA INVEST nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę”.

Inne komunikaty

bDBmPfHH