Trwa ładowanie...
Notowania
CTE: strona spółki
30.07.2020, 17:48

CTE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Zarząd Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje iż na dzień 26 sierpnia 2020 roku, na godzinę 14.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie 00-687, ul. Wspólna 70 z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; e) pokrycia straty; f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019; g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i) dalszego istnienia Spółki; 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty