Trwa ładowanie...
bECxXaGJ
Notowania
CTE: strona spółki
4.08.2020, 16:54

CTE Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że dziś, wpłynęło zawiadomienie z dnia 4 sierpnia 2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA, o następującej treści:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm.), Rubicon Partners Corporate Finance SA z siedzibą w Warszawie („RPCF”) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS: 0000299880, zawiadamia, iż w związku ze sprzedażą przez RPCF w dniach od 28 lipca 2020 do 30 lipca 2020 roku 75 799 akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000454474 („Emitent”, ”Spółka”) w transakcjach giełdowych na rynku NewConnect, w dniu 30 lipca 2020 roku zmianie uległo łączne zaangażowanie spółki RPCF wraz ze spółką zależną Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. („RPV”), w ten sposób, że łączny udział zawiadamiającego spadł poniżej progu 15 % ogólnej liczby głosów. Przed zbyciem spółka RPCF wraz z RPV posiadała 933 351 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 16,16 % udziału w kapitale i dawały prawo do 933 351 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 16,16 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia przez RPCF, spółka RPCF wraz z RPV posiada 857 522 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 14,85 % udziału w kapitale i dają prawo do 857 522 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 14,85 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie informujemy, że spółka RPCF w wyniku sprzedaży nie osiągnęła bezpośrednio progu oraz nie przekroczyła progu. Przed zbyciem spółka RPCF posiadała bezpośrednio 446 224 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowiły 7,73 % udziału w kapitale i dawały prawo do 446 224 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 7,73 % w głosach na walnym zgromadzeniu. W wyniku zbycia przez RPCF, spółka RPCF posiada 370 425 akcji CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA., które stanowią 6,41 % udziału w kapitale i dają prawo do 370 425 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,41 % w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, RPCF informuje, iż posiada spółkę zależną Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. która posiada 487 127 akcji spółki CENOSPHERES TRADE&ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA. Jednocześnie informuję, że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Spółka RPCF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji z prawami głosu wyemitowanych przez Spółkę.

Inne komunikaty

bECxXaHr