Trwa ładowanie...
bDTrwbBx

Notowania

ACTION: strona spółki
22.01.2021, 11:09

ACT Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu. Ustanowienie hipotek na zabezpieczenie wykonania układu.

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w wykonaniu art. 1.5 prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki (dalej: Układ), Emitent w dniu dzisiejszym złożył oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipotek łącznych z równym prawem pierwszeństwa na następujących nieruchomościach oraz prawach użytkowania wieczystego należących do Spółki: (a) nieruchomości zlokalizowanej w Zamieniu, składającej się z działek ewidencyjnych nr 3, 80/1, 82, 83, 88/1, 89/1, 81, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00356713/3; (b) nieruchomości zlokalizowanej w Zgorzale składającej się z działek ewidencyjnych nr 90, 91, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00433184/9; (c) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynku stanowiącego odrębną własność, położonych w Krakowie, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00331682/8; (d) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Krakowie, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00331683/5, oraz (e) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00366251/2.
Zgodnie z art. 1.5 Układu, powyższe hipoteki ustanowione zostały w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych objętych Układem, obejmujących kwoty wierzytelności głównej, która uprawnia danego wierzyciela do głosowania nad układem, należnych odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie w zapłacie poszczególnych rat układowych, oraz kosztów dochodzenia tych należności w postępowaniu sądowym i pozasądowym - do wysokości 110% należności głównej. Łączna suma hipotek 259.538 tys. zł. Powyższe oświadczenia o ustanowieniu hipotek zostały złożone przez Emitenta na rzecz 50 Wierzycieli, to jest na rzecz każdego z Wierzycieli należących do Grupy I oraz Grupy IV, który zgłosił się do Spółki po dniu wydania postanowienia o zatwierdzeniu Układu, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu. Ustanowienie hipoteki wymaga wpisu do księgi wieczystej.

Inne komunikaty

bDTrwbCf