Trwa ładowanie...
bDJnTUPp

Notowania

ACTION: strona spółki
23.02.2021, 16:11

ACT Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w ACTION S.A. przez akcjonariusza

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację na podstawie przepisów art. 69 ust. 2. 1) a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25) od akcjonariusza Pana Piotra Bielińskiego.
W związku z zarejestrowaniem w dniu 22.02.2021 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.695.700 zł. do kwoty 2.003.700 zł., tj. o kwotę 308.000 zł., równą wartości nominalnej 3.080.000 akcji nowej emisji, serii D o czym Emitent informował raportem bieżącym 10/2021 w dniu 22.02.2021 r. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ACTION S.A., udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta przysługujący Panu Piotrowi Bielińskiemu zmniejszył się z poziomu 22,48 % do 19,02 % tj. o 3,46 %. Liczba akcji posiadanych przez Pana Piotra Bielińskiego przed podwyższeniem kapitału zakładowego wynosiła 3 811 749 sztuk, co stanowiło 22,48 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) ACTION S.A. i uprawniało do 3 811 749 oddania głosów, co stanowiło 22,48 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta Pan Piotr Bieliński posiada niezmiennie 3 811 749 sztuk akcji ACTION S.A., które stanowią 19,02 % kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) ACTION S.A. i uprawniają do oddania 3 811 749 głosów, co stanowi 19,02 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wykonaniu - przewidzianej w artykule 2.4. pkt (i) i artykule 3. prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Emitenta - konwersji wierzytelności na akcje. Podstawą wpisu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców było prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 7.08.2020 r., zgodnie z art. 169 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Inne komunikaty

bDJnTUPX