Trwa ładowanie...
bEqVqAJN

Notowania

TRANSPOL: strona spółki
30.04.2021, 16:01

TRN Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o Ofercie

Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 kwietnia 2021 roku, powziął od akcjonariuszy Emitenta: spółki Euro Investor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Dariusza Cegielskiego zawiadomienie, na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie"), Dariusz Cegielski, działający jako członek zarządu spółki Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Euro Investor"), uprawniony do samodzielnej reprezentacji oraz działający we własnym imieniu zawiadamia niniejszym, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka"), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia. Zmiana udziału nastąpiła w związku ze zbyciem w dniu 27 kwietnia 2021 roku przez Euro Investor 3.835.000 sztuk akcji dających 3.835.000 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. Ww. zdarzenia spowodowały zmianę udziału w głosach Euro Investor. Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Euro Investor posiadał: a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; b. 5.892.714 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 25,79% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.892.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 23,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; Powyżej wymienione akcje posiadane przez Euro Investor dawały łącznie 8.392.714 akcji stanowiących 36,73% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10.892.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 42,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie Euro Investor posiada: a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; b. 2.057.714 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 9,01% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2.057.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; co daje łącznie 4.557.714 akcji stanowiących 19,95% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 7.057.714 głosów, stanowiących 27,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o ofercie: Nie dotyczy. Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o ofercie: Nie dotyczy. Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor. Nie istnieją podmioty zależne Euro Investor posiadające akcje Spółki. Nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o ofercie liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie, wynosiła 0. Niezależnie Dariusz Cegielski działając we własnym imieniu oświadcza także, iż w związku z faktem, że zmiany, o których mowa powyżej nastąpiły w wyniku transakcji zawartej pomiędzy podmiotami zależnymi od Dariusza Cegielskiego, stan jego bezpośredniego oraz pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nie uległ zmianie, wobec czego aktualnie Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Euro Investor oraz z uwzględnieniem akcji własnych Spółki posiadanych przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie posiada: a. 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz b. 2.057.714 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 9,01% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2.057.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, c. 549.505 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Dariusza Cegielskiego stanowiących 2,41% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 2,17 % głosów na Walnym Zgromadzaniu. d. 4.071.509 akcji własnych zwykłych na okaziciela posiadanych przez Trans Polonia S.A. oraz jej spółkę zależną TP Sp. z o.o. stanowiących 17,82% w kapitale zakładowym oraz dających 16,06 % głosów, co daje łącznie 9.178.728 akcji stanowiących 40,17% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 11.678.728 głosów, stanowiących 46,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bEqVqAKv