Trwa ładowanie...
bEBXtZaZ
Notowania

STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Zarząd STALPROFIL S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 roku, powziął informację o zawarciu Umowy Częściowej pomiędzy spółką zależną Izostal S.A. (Wykonawca), a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).
Przedmiotem zawartej Umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN1000 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1 o długości około 75 km. Wartość Umowy wynosi 169,7 mln PLN netto, co stanowi 208,7 mln PLN brutto. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie od 15 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe warunki na jakich realizowana będzie przedmiotowa Umowa Częściowa, w tym opis kar umownych określone zostały w Umowie Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku. Zarząd Spółki uznaje opisaną Umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Zawarta Umowa będzie miała wpływ na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w okresie jej realizacji.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-09-03
STF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,15
0,00
2021-07-27
STF Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A. poniżej progu 5% przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
12,90
-1,55
2021-07-27
STF Informacja o rejestracji przez sąd zmiany statutu STALPROFIL S.A.
12,90
0,00
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-22
STF Wybór oferty Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,35
-1,12
2021-07-21
STF Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za I półrocze 2021 roku
11,65
0,00
2021-06-11
STF Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum).
13,15
+1,52
2021-06-08
STF Zawarcie przez spółkę zależną Izostal S.A. Umowy na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
13,20
0,00
2021-06-02
STF Informacja o złożeniu apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji w postępowaniu przeciwko byłemu prezesowi zarządu ZRUG Zabrze S.A. oraz TUiR Allianz
12,50
+2,40
2021-05-28
STF QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13,00
0,00
bEBXtZbH