Trwa ładowanie...
bEJlinJx
Notowania

CCE Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerm 0000079667 na podstawie par. 19 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Fnansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. , na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEJlinKf