Trwa ładowanie...
bEStYFFh
Notowania

PFG Zmiana treści wpisu w rejestrze zastawów

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent), w związku z nabyciem przez Emitenta udziałów w spółce Osiedle Plewianka Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna), o czym informował w raporcie ESPI nr 64/2021 z dnia 22 września 2021 r., informuje, iż w dniu 5 października 2021 r. Emitent powziął informację, iż w dniu 22 września 2021 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał postanowienie w przedmiocie zmiany treści wpisu zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 95 (słownie: dziewięćdziesięciu pięciu) udziałach Spółki zależnej reprezentujących 95% udziału w kapitale zakładowym oraz 95% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zgodnie z niniejszym postanowieniem, w miejsce dotychczasowego zastawcy, tj. PHI Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, do przedmiotowego rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru 2677277, został wpisany Emitent.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bEStYFFP