Trwa ładowanie...
bEUtwbjF
Notowania

PFG Nabycie przez spółkę zależną Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz ustanowienie hipoteki

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu przez spółkę zależną Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o. („Spółka zależna”) z podmiotem prawnym, niepowiązanym z Emitentem („Sprzedający”) w formie aktu notarialnego umowy („Umowa”) nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w Plewiskach (powiat poznański) stanowiących działkę nr 764/6 o obszarze 00.43.12 ha (cztery tysiące trzysta dwanaście metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO2P/00236472/3 („Nieruchomość”), na terenie których planowana jest realizacja przez Grupę Kapitałową Emitenta inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o powierzchni użytkowej wynoszącej około 1700 m2.
W związku z zawartą Umową, Spółka nabyła od Sprzedającego Nieruchomość za cenę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto, której zapłata nastąpi w następujący sposób: I transza w kwocie 280 487,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) netto zostanie zapłacona w terminie najpóźniej do dnia 18.10.2021 roku. II transza 280 487,80 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) netto zostanie zapłacona w terminie najpóźniej do dnia 15.02.2022 roku. III transza 939 024,39 zł (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote 39/100) netto zostanie zapłacona w terminie najpóźniej do dnia 15.06.2022 roku. Emitent informuje także, iż na Nieruchomości została ustanowiona na rzecz Sprzedającego hipoteka do kwoty 2.767.500,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności pieniężnych, w tym przyszłych (kapitał, odsetki ustawowe należne w przypadku opóźnienia, płatne w terminach ustawowych, przyznane koszty postępowania, inne roszczenia o świadczenia uboczne), wynikających z tytułu Umowy. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bEUtwbkn