Trwa ładowanie...
bETxTJHF
Notowania

PFG Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umowy przejęcia długu

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25 października 2021 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 30 września 2021 roku umowy przejęcia długu (dalej: Umowa) pomiędzy Spółką PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Dłużnik) a Spółką Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Przejemca Długu). Umowa została zawarta przy udziale podmiotu prawnego, niepowiązanego z Emitentem (dalej: Wierzyciel). Przedmiotem Umowy jest odpłatne przejęcie przez Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. Długu w wysokości 4.237.920,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) na zasadach przewidzianych w art. 519 § 2 pkt 2 k.c., za zgodą Wierzyciela. Przysługująca Wierzycielowi wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką umowną do kwoty 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów 00/100 zł), ustanowioną na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO2P/00278522/5. Zasady określone w Umowie nie odbiegają od rynkowych standardów stosowanych dla tego typu umów.
PHI Building Sp. z o.o.. to spółka, w której Emitent posiada 33% udziału w kapitale zakładowym oraz 33% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników i zajmuje się realizacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. jest spółką celową dedykowaną pod realizację inwestycji deweloperskiej stanowiącej drugi etap projektu pn. „Apartamenty nad Wartą”. Emitent posiada większościowy udział w kapitale zakładowym tego podmiotu. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bETxTJIn