Trwa ładowanie...
bEUuonOt
Notowania

PFG Rejestracja przez sąd spółek zależnych od Emitenta

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2021 r. powziął informację o rejestracji w KRS nowych spółek zależnych.
W dniu 12 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Mieszkania w Komornikach Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako prezes zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. W dniu 13 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Osada za Lasem Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. W dniu 22 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Apartamenty nad Wartą Etap III Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 33 (słownie: trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. W dniu 25 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Sołacz City Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. W dniu 25 października 2021 r. została zarejestrowana spółka Apartamenty Sołacz Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka zależna) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł zero gr), w której Emitent objął 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt). W skład pierwszego Zarządu Spółki zależnej jako Prezes Zarządu został powołany Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. W związku z objęciem przez Emitenta udziałów w powyższych podmiotach, uzyskały one status spółek zależnych od Emitenta i włączone zostaną do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group, a także będą podlegać konsolidacji w skonsolidowanych danych finansowych prezentowanych przez Emitenta w publikowanych raportach okresowych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty

bEUuonPb