Trwa ładowanie...
bFexqEzV
Notowania
MEDICALG: strona spółki
24.11.2021, 18:02

MDG Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2021 z dnia 26.10.2021 r. oraz 48/2021 z dnia 15.11.2021 r. Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 11/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, uwzględniając wyniki procesu budowania księgi popytu ustalił cenę emisyjną akcji serii H na kwotę 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100) za każdą akcję serii H. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustaloną przez Zarząd cenę emisyjną akcji serii H.

Inne komunikaty

bFexqEAD