Trwa ładowanie...
Notowania

TRN Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] ("Rozporządzenie"), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
- Skonsolidowany Raport Roczny za 2021 - termin przekazania 26.04.2022 r. - Jednostkowy Raport Roczny za 2021 - termin przekazania 26.04.2022 r. - Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2022 - termin przekazania 27.05.2022 r. - Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2022 - termin przekazania 28.09.2022 r. - Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kwartał 2022 - termin przekazania 28.11.2022 r. Zarząd Trans Polonia S.A., informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2021 rok oraz za II kwartał 2022 roku. Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie obejmował półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania.

Inne komunikaty