Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Nabycie przez Emitenta nieruchomości gruntowych od Gminy Miasta Konin

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Spółka, Kupujący) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 stycznia 2022 roku z Gminą Miasto Konin (dalej: Sprzedający) w formie aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości gruntowych (dalej: Umowa) położonych w Koninie (dalej: Nieruchomości). Emitent nabywając Nieruchomości zobowiązał się do zagospodarowania ich zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zakończenia budowy w terminie 3 lat od dnia zawarcia Umowy. W celu zabezpieczenia kary umownej sięgającej 5% (pięć procent) ceny każdej działki za każdy miesiąc zwłoki, ustanowiono na rzecz Gminy Miasto Konin hipoteki umowne. Łączna cena nabycia wszystkich nieruchomości wynosi 3 709 000,00 zł netto (trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy).
Umowa obejmuje zakup pięciu działek o numerach: nr 539 o powierzchni 1,5122 ha (jeden hektar pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00048402/0, za cenę 636.000,00 zł netto, hipoteka umowna do kwoty 600.000,00 zł; nr 540 o powierzchni 2,8479 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00048402/0, za cenę 1.073.000,00 zł netto, hipoteka umowna do kwoty 1.000.000,00 zł; nr 381/3 o powierzchni 0,6421 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00058252/6, za cenę 360.000,00 zł netto, hipoteka umowna do kwoty 300.000,00 zł; nr 381/4 o powierzchni 0,9575 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00058252/6, za cenę 359.000,00 zł netto, hipoteka umowna do kwoty 300.000,00 zł; nr 382 o powierzchni 3,7753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koninie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KN1N/00058252/6, za cenę 1.281.000,00 zł netto, hipoteka umowna do kwoty 1.000.000,00 zł. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty