Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Dojście do skutku emisji obligacji serii H

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 12 stycznia 2022 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii H o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych każda "Obligacje serii H"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 grudnia 2021 r, o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 23/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
W toku oferty publicznej, przeprowadzonej w trybie oferty publicznej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 42.200 szt. (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sztuk) Obligacji serii H, w związku z czym w dniu 12 stycznia 2022 r. dokonano przydziału 42.200 szt. Obligacji serii H, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 4.220.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Cena emisyjna Obligacji serii H równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii H przydzielone zostały 16 inwestorom. Obligacje serii H oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 10% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii H wyznaczony został na dzień 12 stycznia 2024 roku. Obligacje serii H nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii H nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii H.

Inne komunikaty