Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Realizacja kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Emitent, Kupujący) w nawiązaniu do raportu ESPI 94/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku informuje iż w dniu 13 stycznia 2022 r. pomiędzy Emitentem, a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: Sprzedający) została zawarta umowa przedwstępna, która będzie stanowić realizację kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa, w wyniku której Emitent zobowiązał się do zakupu 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów w podmiocie trzecim (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział, o łącznej nominalnej wartości posiadanych przez Sprzedającego udziałów wynoszącej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), za łączną cenę w wysokości 12.395.280,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100). Terminem płatności kwoty zakupu jest 31 grudnia 2022 r. W dniu podpisania umowy przedwstępnej, Emitent uiścił kwotę 1.000.000,00 (milion złotych) tytułem zadatku.
Na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej tj. do dnia 31 grudnia 2022 r., Sprzedający będzie wyłącznym wspólnikiem Spółki, posiadającym 2.000 (dwa tysiące) udziałów, które uprawniać będą do 100 % udziału w zysku Spółki i stanowić będą 100 % ogółu głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz będzie mu przysługiwało prawo własności nieruchomości niezabudowanych o obszarze 2,7126 ha położonych w Dąbrowie. Do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej ulegnie zmianie firma Spółki na „Nowa Dąbrowa 2 sp. z o. o.”. Finansowanie zakupu powyższych aktywów zrealizowane zostanie w oparciu o środki wypracowane w toku prowadzonej działalności operacyjnej. W związku z nabyciem udziałów, struktura Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. rozszerzona zostanie o powyższy podmiot, który zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami uzyska status jednostki zależnej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty