Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 niniejszym informuje o terminach przekazywaniu raportów okresowych za 2022 rok.
I. Raporty kwartalne: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 26 maja 2022 r. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 17 listopada 2022 r. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za II kwartał 2022 r. oraz IV kwartał 2022 r. I. Raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 29 września 2022 r. II. Raport roczny za 2021 r. – 28 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty