Trwa ładowanie...
Notowania

TRN Informacja o zwiększeniu stanu posiadania znacznego pakietu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 marca 2022 otrzymał zawiadomienie od Peter Gyllenhammar AB z siedzibą w Sztokholmie (Linnegatan 18, 114 47) (dalej "PGAB" ) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów.
Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. PGAB poinformował, że udział PGAB w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniósł 20,36%. Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 7 marca 2022. Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 5.061.938 akcji Spółki, które stanowiły 22,16% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 5.061.938 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku transakcji zakupu na dzień 7 marca 2022 PGAB posiada 5.161.999 akcji Spółki, które stanowią 22,59 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 5.161.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,36 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji w zależności od sytuacji rynkowej. Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty