Trwa ładowanie...
Notowania

CCE Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 859, do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za 2021r., obejmującego okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., a także przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.
Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności. Spółka korzystała wcześniej z usług Firmy Biuro-Rachunkowo Podatkowe „dr hab. Karol Schneider” w zakresie badań finansowych za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz sprawozdań za I półrocze 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

Inne komunikaty