Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
7.04.2022, 17:57

ING Powołanie członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 7 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. Uchwałą nr 35 powołało Pana Arisa Bogdanerisa (Aris Bogdaneris) w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej został załączony do niniejszego raportu. Pan Aris Bogdaneris spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe. Nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec ING Banku Śląskiego S.A., jak i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty