Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy pożyczki (dalej: Umowa, Pożyczka) pomiędzy Jakubem Suchankiem prowadzącym działalność pod firmą Germainvest Jakub Suchanek (dalej: Pożyczkobiorca) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: Pożyczkodawca). Kwota pożyczki wynosi 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100), a jej spłata nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2022 r. Pożyczkodawcy należne będą odsetki od pożyczki, płatne miesięcznie (okres odsetkowy), według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży wynoszącej w okresie obowiązywania Umowy 6,0% (sześć procent). Zabezpieczeniem Umowy jest oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., 2), hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), ustanowiona na rzecz Pożyczkodawcy przez spółkę Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. na nieruchomości położonej w Luboniu przy ul. Żeglarskiej 2, 4, 6 dla której nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą numer PO2P/00263989/8 oraz oświadczenie Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych 00/100) zgodnie z art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c.
Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. to spółka, w której Emitent posiada 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Obecnie w skład Zarządu Spółki zależnej wchodzi Pan Jakub Suchanek, jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta. O dokonaniu zakupu udziałów Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o. Emitent informował w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 r. w dniu 5 marca 2021 roku. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty