Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 04 lipca 2022 r. pomiędzy spółką zależną Prefa Construction sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) oraz spółką zależną Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k. (dalej: Wykonawca) została podpisana umowa znacznej wartości (dalej: Umowa). Umowa dotyczy zlecenia Wykonawcy realizacji usług polegających na wyprodukowaniu, dostawie i montażu betonowych elementów prefabrykowanych ścian, stropów, balkonów oraz schodów przeznaczonych do budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Prace mają rozpocząć się w dniu 05 lipca 2022 roku oraz potrwać do 30 maja 2023 roku.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 3.567.015,00 zł netto (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście złotych 00/100 zł). Wynagrodzenie za prace dodatkowe zostanie określone na podstawie kwot negocjowanych przez strony przed przystąpieniem do tychże prac. Umowa dotyczy realizacji I etapu inwestycji pn. „Nowa Dąbrowa”, który zakłada budowę zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok 14.893,93 m2 (261 lokali) wraz z lokalami użytkowymi, jak również pod zabudowę szeregową – 96 lokali o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej ok. 14.512,20 m2. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty